بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

چرا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی؟

برای کارگران هر پروژه ایی با هر نوع فعالیت ،حوادث و در پی آن صدمات بدنی و جانی ناشی از کار امری اجتناب ناپذیر است.حال با توجه به ماهیت پروژه های عمرانی خسارت و آسیب های بدنی ناشی از کار به کارکنان و اشخاص ثالث و آسیب و خسارات مالی از انجام پروژه دور از ذهن نیست . در چنین وضعیتی داشتن بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی امری لازم برای کارفرمایان اینگونه پروژه ها می باشد.

معرفی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی 

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی ، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از حوادثی و اتفاقات انجام موضوع پروژه که به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود و در آن مسئولیت کارفرما محرز گردد ،تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. منظور از جبران خسارت بدنی،شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

خسارت بدنی: آسیب جسمی وارده به کارکنان که منجر به جرح ، نقص عضو و یا فوت گردد.
نقص عضو : آسیب وارده به جسم کارکنان که منجر به فوت نشده و دارای دیه یا ارش تعیین شده می باشد.
پیمانکاران فرعی: عواملی به غیر از کارفرما یا پیمانکار اصلی که اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را عهده دار است.
اماکن وابسته: اماکن جنبی محیط کار شامل خوابگاه ، غذاخوری ،نمازخانه ،حمام وسالن ورزشی و…
دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاکم قضایی کشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص کرده است.
قاعده نسبی حق بیمه : در صورت ارایه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد نیروی کار شاغل و وقوع خسارت مبلغ خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که می بایست پرداخت میشد محاسبه می گردد.
محدوده مورد بیمه : محوطه کارگاه و کلیه اماکن و تاسیساتی که به اقتضای کار بخشی از کارگاه تلقی می شود.
اشخاص ثالث :کلیه اشخاصی که به هیچ وجه دخالتی در کار موضوع بیمه نداشته باشند .

‌‌‌‌‌

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی بهتر است بدانیم که:

خسارت بدنی(غرامت): آسیب جسمی وارده به کارکنان که منجر به جرح ، نقص عضو و یا فوت گردد.
نقص عضو : آسیب وارده به جسم کارکنان که منجر به فوت نشده و دارای دیه یا ارش تعیین شده می باشد.
پیمانکاران فرعی: عواملی به غیر از کارفرما یا پیمانکار اصلی که اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را عهده دار است.
اماکن وابسته: اماکن جنبی محیط کار شامل خوابگاه ، غذاخوری ،نمازخانه ،حمام وسالن ورزشی و…
دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاکم قضایی کشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص کرده است.
قاعده نسبی حق بیمه : در صورت ارایه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد نیروی کار شاغل و وقوع خسارت مبلغ خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که می بایست پرداخت میشد محاسبه می گردد.
محدوده مورد بیمه : محوطه کارگاه و کلیه اماکن و تاسیساتی که به اقتضای کار بخشی از کارگاه تلقی می شود.
اشخاص ثالث :کلیه اشخاصی که به هیچ وجه دخالتی در کار موضوع بیمه نداشته باشند .

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عمرانی:

در صورت وقوع حوادث حین کار و احراز مسئولیت بیمه گذار (کارفرما) در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عمرانی:
-هزینه های پزشکی جراحات
– غرامت نقص عضو
-غرامت فوت در ماههای عادی و حرام
نکته: سقف جبران خسارات در موارد فوق ، در زمان صدور بیمه نامه با کارفرما طی می گردد.

کلوزها و پوشش های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی:

کلوز ها و پوشش های زیر در صورت پرداخت حق بیمه اضافی در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عمرانی قابل ارایه می باشد:

*پوشش بیمه مسئولیت کارفرما(بیمه گذار) برای ماموریتهای خارج از کارگاه کارکنان:
بیمه گر براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار با صدور این الحاقیه که جز لاینفک بیمه مسئولیت مدنی کارفرما فوق الذکر میباشد، موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، خسارت بدنی وارد به کارکنان بیمه گذار را ضمن انجام ماموریتهای خارج از کارگاه به شرط وجود مجوز ماموریت و شرح وظایف محوله پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع ذیصلاح جبران نماید.

نکته: برای ماموریتهای خارج از کارگاه کارکنانی تحت پوشش می باشند که اسامی آنها بطور کتبی در هنگام صدور بیمه نامه اعلام و جز لاینفک بیمه نامه گردیده باشد.
توجه: در هر حال خسارات جانی وارد به کارکنان که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری باشد از شرایط این الحاقیه مستثنی می باشند.

*پوشش بیمه مسئولیت کارفرما بیمه گذار برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه :
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نمایدبا رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال صدمات جسمانی وارده به کارکنان که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری متعلق و یا در اختیار بیمه گذار در محیط کارگاه باشد را در چهار چوب شرایط زیر تحت پوشش قرار دهد.

توجه: اگر وسیله نقلیه عامل حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، تعهدات بیمه گر محدود به مبلغ مازاد بر تعهدات بیمه ثالث می باشد.
توجه: رانندگان وسائط نقلیه و ماشین آلات مورد استفاده باید گواهینامه متناسب وسیله نقلیه را ، دارا باشند در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ادعا شده نخواهد داشت.

*پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای فعالیت موضوغ بیمه نامه را در محوطه کارگاه به عهده گیرد.

تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه میباشد و حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ دیه در ماههای حرام تجاوز نخواهد کرد.
منظور از اشخاص ثالث افرادی میباشند که به هیچ عنوان دخالت و ارتباطی در انجام کار موضوع بیمه نداشته باشد.

*پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه، مطالبات درخواستی سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی بابت تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون مذکور را جبران نماید.(بطور معمول در بیشتر شرکت های بیمه ایی میزان مبلغ این تعهد مشخص می گردد)

*بیمه شخص بیمه گذار یاصاحبکار :
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه و نیز شرایط عمومی بیمه حوادث(آیین نامه شماره ۲۳ مصوب شورای عالی بیمه) خسارات جسمانی وارده به بیمه گذار یا صاحبکار را در اثر خطرات موضوع کار بیمه شده و فقط در محل کارگاه جبران نماید.

*پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی، مهندسین ناظر، مشاور:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی،مهندسین، مشاورین که براساس قرارداد منعقده بخش یا بخش هایی از اجرای پروژه را به عهده دارند، در قبال خسارت بدنی وارد به کلیه کارکنان شاغل در محیط کار به نشانی مندرج در بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در مقابل کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع ذیصلاح احراز و اثبات گردد، خسارت وارده به کلیه کارکنان بیمه گذار، پیمانکاران فرعی،مشاورین و ناظرین در مکانهای وابسته در محل پروژه مانند حمام،رستوران و خوابگاه تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

توجه: توضیح اینکه خسارت های ناشی از استفاده نا صحیح و نصب غیر استاندارد وسایل گرمازا تحت پوشش نمی باشد.

*پوشش بیمه ای افزایش تعداد کارکنان:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ،افزایش تعداد کارکنان تحت پوشش این بیمه نامه حداکثر تا ۵% نسبت به حداکثر نیروی کار اعلام شده در زمان صدور بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد.

*پوشش بیمه ای افزایش دیات برای سالهای آتی(یکسال) :
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ،افزایش دیه تا یک یا دو سال  پس از انقضا بیمه نامه را نسبت به  جدول تعهدات بیمه نامه تحت پوشش قرار دهد. این الحاقیه افزایش دیه بعلت تاخیر در ارائه رای دادگاه توسط بیمه گذار یا زیاندیده به بیمه گر بیش از ۱۰ روز پس از ابلاغ رای را شامل نمی شود.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان،ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه و احراز مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و یا سایر مراجع ذیصلاح، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل صدمات جسمی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد، در محیط کار مندرج در بیمه نامه،تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد.

*پوشش بیمه ای پرداخت خسارت بدون رای دادگاه:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، خسارات را بدون رای دادگاه در حق زیاندیده پرداخت نماید.

*پوشش بیمه ای پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه :
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، کلیه هزینه های پزشکی را بدون اعمال تعرفه و با استناد به مدارک پزشکی معتبر و با توجه به سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه پرداخت نماید.

*پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت مازاد بر دیه دیه اول:
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت غرامت مازاد بر دیه اول به شرح جدول مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.

توجه: تعهدات این الحاقیه مشمول افزایش ارزش دیه در زمان پرداخت خسارت نمیباشد.

*پوشش مسئولیت بیمه گذار برای پرداخت خسارت جانی اتباع خارجی در وجه بیمه گذار :
بیمه گر با درخواست بیمه گذار و ارائه این پوشش موافقت می نماید با رعایت شرایط بیمه نامه ، چنانچه براساس رای مراجع ذیصلاح قضایی ملزم به پرداخت خسارت جانی در وجه اتباع خارجی شاغل در محیط کار به نشانی مندرج در بیمه نامه گردد مبلغ خسارت را تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، در وجه بیمه گذار پرداخت نماید.

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عمرانی،  استثنائات Exclusions  :

برخی ازخسارتهایی که مشمول تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان عمرانی نمی باشد:
– حوادث ناشی از جنگ،…و تعطیلی کار.
– حوادث ناشی از درگیری و نزاع.
– حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان،مسکرات توسط کارکنان.
– محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.
– غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها زیر پانزده سال است.
– غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی که مجوز معتبر کار ندارند.
– کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.
– خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو،انفجار هسته ای.
– خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه نامه.

‌‌‌
0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *