شرکت کارگزاری رسمی بیمه | پترو بیمه پارس

شرکت کارگزاری رسمی بیمه پترو بیمه پارس با بکارگیری دانش و تجربه مدیریت ریسک و ادغام نمودن آن با دانش و تجربه تخصصی بیمه ای خود، آماده مذاکره و ارائه دست آوردهای قابل توجه خود می باشد.

ارائه این نوع خدمات نوین بیمه ای بطور انحصاری توسط این شرکت کارگزاری حقوقی بیمه و پس از سال ها تحقیق و بررسی بین المللی قابل ارائه می باشد.

بدینوسیله اهم شرح وظایف و خدمات پترو بیمه پارس به شرح ذیل می باشد.

* گردآوری جامعه آماری کامل از اطلاعات سیستم کارفرمایان، ارزیابی پوشش های بیمه ای موردنیاز و تهیه مدارک ریسک پروژه

*  ارتباط قدم به قدم با کارفرمایان شامل جلسات مستمر، بحث و بررسی طبیعت پروژه ها و ارائه زمان بندی دقیق

*  بحث و بررسی بر روی پوشش های بیمه ای مورد نیاز کارفرمایان در اجزای مختلف پروژه

* بررسی سیاست های شرکت های بیمه گر در صنایع مربوطه و تبادل نظر و رایزنی بر سر تعیین بهترین بیمه گران با مناسب ترین هزینه برای کارفرمایان

* طبقه بندی انواع مختلف پوشش های بیمه ای در پروژه های حساس و ارائه گزارش های پیوسته برای کارفرمایان وپیمانکاران و مذاکرات سازنده با بیمه گران

*  برگزاری جلسات سازنده با کارفرمایان و ارائه مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و تخفیف هر چه موثرتر خسارات در صنایع  مربوطه

* به روز سازی و بهینه سازی سیاست های اتخاذ شده در هر پروژه بر طبق استانداردهای جهانی، شرایط سیاسی و اقتصادی موجود

* ارائه مشاوره به کارفرمایان در هر زمان در جهت احقاق حقوقشان بهبود روابط با کارفرمایان کل، جزء، پیمانکاران و تمامی متخصصین صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در هر دو حوزه  بالادستی و پایین دستی

*انجام امور اداری بیمه ای کارفرمایان از قبیل مناظرات، مکاتبات و تهیه گزارشات جزء به جزء

* توجه به کنترل و بهبود موقعیت بعنوان حافظ منافع کارفرمایان در شرایط بی ثباتی بازار بیمه و تغییر تعرفه ها

* در خصوص درمان نیز خدمات اینترنتی ـ حضوری بی نظیری ارائه می گردد که کاملاً انحصاری و اختصاصی بوده و قابلیت های فراوان آن برای شرکت های بیمه ، کارفرماهای بیمه گذار و همچنین پرسنل بیمه شده بسیار قابل توجه بوده است.

در هر صورت آمادگی دارد تا توضیحات مفصل را در جلسه پرزنت مناسب تقدیم حضور مدیریت و کارشناسان امر نماید.